KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kodris Eğitim Teknolojileri Ticaret A.Ş. (“Kodris”) kişisel verilere ilişkin aşağıdaki kuralları benimsemiştir. Kodris, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları Kodris kod ara yüzünü kullanan 3. kişilerin (“Kullanıcı”) dikkatine sunar. Kodris işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


1. Kişisel verilerin toplanmasının yasal dayanağı nedir?

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


2. Kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemler kullanılıyor?

Kullanıcı kayıt formunu doldurduğunuzda; teknik destek hizmeti almak için 'bize ulaşın' talebinde bulunduğunuzda; ve/veya Kodris ve / veya Kodla Büyü projesi sitelerini kullandığınızda verileriniz mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir. Vermiş olduğunuz izin çerçevesinde ad, soyad, telefon numarası, e-posta, yer, okul, meslek branşınız; IP adresiniz aracılığıyla elde edilen konum bilginiz; cihaz ve tarayıcı bilgileriniz; gezinme bilgileriniz ve platform kullanım alışkanlıklarınız, platform içi kullanıcı aksiyonlarınız; mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçülerde toplanacak, işlenecek, güvenli olarak saklanacak ve anılan bilgilerinizin tamamı veya bir kısmı anonimleştirilmek kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.


3. Kişisel veriler hangi amaçlarla kullanılıyor?

Kişisel veriler daha iyi hizmet verebilmek, Kullanıcılar’ın bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, kod platformu ile ilgili şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek amacıyla, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile toplanmaktadır.


4. Kişisel verileriniz nasıl korunuyor?

Kodris ile paylaşılan kişisel veriler, Kodris gözetimi ve kontrolü altındadır. Kodris, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.


5. Kişisel verileriniz paylaşılıyor mu?

Kullanıcılarımıza uygun hizmetlerin sunulması, istatistiksel analizler, kullanıcı memnuniyet kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, kod platformumuzla ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek amacıyla kullanıcılarımıza ait kişisel veriler anonim hale getirilmek kaydıyle iş ortaklarmız ile paylaşılmaktadır. Diğer durumlarda ise kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcılarımızın izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Kodris sorumlu değildir. Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile Kodris’in hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla , kullanıcılarımıza ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. tarafları bilme, (e) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (f) yasal mevzuat uyarınca silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ı) yasal mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.


7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Kodris’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.


8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Kodris’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Kodris’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın bizimle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.


9. Kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@kodris.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.


Kodris Eğitim Teknolojileri Tic. A.Ş.
Mersis No: 0574047761000001